Vítejte, můžete se přihlásit nebo registrovat.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě algastore.cz, (dále jen „internetový obchod“)jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

      který provozuje: Alena Garai , IČ: 02354578,

     se sídlem: Herálecká 959/6, 140 00  Praha 4 , (dále jen „prodávající“)              

     a upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím a jeho  obchodními partnery (dále jen „zákazník“).

Nabídka zboží, způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Dodání zboží

 Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Veškeré zboží je dodáno s  paragonem, který zároveň slouží jako dodací list. Vlastnické právo  ke zboží přechází na zákazníka po zaplacení kupní ceny zboží jeho převzetím.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Dodací lhůta

Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každé jednotlivé zboží.

Většinu nabízeného zboží, s vyjímkou zboží  vyrobeného na zakázku, je prodávající schopen vyexpedovat do 2 pracovních dnů.

Výjimku tvoří zboží označené ve webovém rozhraní obchodu " na objednávku" u takto označeného zboží je doba dodání stanovena individuálně na základě emailové dohody prodávajícího se zákazníkem a pohybuje se nejčastěji  od 1 do 2 týdnů. 

Forma dodání

 Zásilky malých rozměrů s hmotností do 2 kg, (tvoří většinu našeho sortimentu) zasíláme prostřednictvím České pošty ČR službou Doporučená zásilka.

Zásilky větších rozměrů (panenky v dárkové krabici) zasíláme prostřednictvím České pošty ČR službou Balík do ruky. 

Osobní převzetí v Praze je možné pouze po předchozí domluvě - s požadavkem na osobní převzetí v Praze nás prosím kontaktujte na email: info@algastore.czabychom domluvili případné místo a čas předání. 

Cena dopravy zásilky :

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z kupní smlouvy určuje prodávající.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka nese zákazník riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku ( v internetovém obchodě) máte jako zákazník právo dle §1829 zákona 89/2012 občanské zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve  lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezme zboží.

Pro účely uplatnění  práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat provozovatele shopu Algastore.cz na  email. info@algastore.cz písemně vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy  či prostřednictvím emailu, v odstoupení uveťe m.j. datum objednání zboží a datum obdržení zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné (14 dnů) lhůty.

Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte na této adrese: Alena Garai, Herálecká 959/6, 140 00  Praha 4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy 

Reklamace a záruční doba

Vzhledem k charakteru ruční výroby zde nabízeného zboží , případné reklamace vyřizuji v souladu s právním řádem k vaší spokojenosti individuální dohodou.

Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávným a nešetrným používaním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním výrobku. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím - právo na změnu ceny 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy je povinen o tom neprodleně informovat zákazníka emailem na adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě, bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy platné a závazné v okamžiku objednávky. Je-li platná cena totožná  nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vyplněním objednávky zákazník souhlasí  s tím, že mohou být zasílány emailem  informace o novinkách a změnách provedených v internetovém obchodě.

V případě, že si zákazník nepřeje dostávat informativní emaily, sdělí tuto informaci  prodávajícímu emailem na adresu: info@algastore.cz.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 24.5.2018.